دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-65 
3. تاثیر آبیاری محدود بر صفات مورفولوژیکی در هیبریدهای آفتابگردان

صفحه 28-33

ایرج اله دادی؛ حسین اورکی؛ فتانه پرهیزکار؛ حمید ایران نژاد؛ رضا باقری


6. مطالعه و بررسی تاثیر میدانهای الکتریکی بر افزایش پارامترهای رشد کلزا در شرایط مزرعه

صفحه 52-58

بنفشه بهشتی منفرد؛ غلام علی اکبری؛ امیر عبلاس شایگانی؛ حمید ایران نژاد؛ جواد خزائی