دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-100 

مقاله تحقیقاتی

1. تاثیر گیاهان پوششی زمستانه چاودار، جو و کلزا در دو تراکم کاشت بر زیست توده، تراکم و تنوع جمعیت طبیعی علف های هرز زمستانه

صفحه 1-8

مهدی غفاری؛ گودرز احمدوند؛ محمدرضا اردکانی؛ ایمان نادعلی؛ فرامرز الهی پناه