دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تابستان 1394 

مقاله تحقیقاتی

1. بررسی تاثیر تنش خشکی بر میزان عملکرد و اسانس میوه ژنوتیپ‌های مختلف گیاه دارویی گشنیز

صفحه 93-103

حسن فراهانی؛ جواد میرعرب؛ محسن نوزاد مقدم؛ بهنام قربانی؛ مصطفی خدادادی