اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهدی رحیم ملک

بیوتکنولوژی-گیاهان دارویی و معطر گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

rahimmalek.iut.ac.ir/
mrahimmalekiut.ac.ir
+98311-3913348

h-index: 25  

زمینه های تحقیقاتی :

  • گیاهان دارویی
  • آنالیز و استخراج متابولیت های ثانویه
  • بیوتکنولوژی
  • اصلاح گیاهان دارویی