نویسنده = احسان اله جلیلی
بررسی شیوه کنترل شیمیا یی علفهای هرز رویش نموده پس از مرحله خاکدهی در سیب زمینی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 37-49

فرناز گنج آبادی؛ احسان اله جلیلی


بررسی تأثیر علفکش های مصرفی در کلزا بر رشد و توان رقابتی این گیاه با علف های هرز در منطقه هشتگرد

دوره 4، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-14

احسان اله جلیلی؛ فرناز گنج آبادی؛ مهدی عزیزی