نویسنده = مهدی عزیزی
بررسی تأثیر علفکش های مصرفی در کلزا بر رشد و توان رقابتی این گیاه با علف های هرز در منطقه هشتگرد

دوره 4، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-14

احسان اله جلیلی؛ فرناز گنج آبادی؛ مهدی عزیزی


تاثیر کود پتاسیم بر رشد و عملکرد ارقام سویا در خراسان شمالی

دوره 2، شماره 2، تیر 1389، صفحه 75-90

حمید حاتمی؛ امیر آینه بند؛ مهدی عزیزی؛ افشین سلطانی