نویسنده = یوسف نیک نژاد
بررسی اثر شوری بر برخی صفات مورفولوژیک دو رقم برنج (Oryza Sativa L.) در مرحله‌ی گیاهچه‌ای

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 279-286

عمار بهاری اردشیری؛ عباس عظیم نژاد؛ یوسف نیک نژاد؛ هرمز فلاح آملی