نویسنده = محمد رضا شریفی
اثر همزیستی میکوریزایی در افزایش تحمل به تنش خشکی در گندم

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 1-15

محمد آرمین؛ محمد رضا شریفی؛ ابراهیم مرتضوی