کلیدواژه‌ها = تنش خشکی
اثر اسید سالیسیلیک و پاکلوبوترازول بر برخی شاخصهای رشد و عملکرد ذرت تحت تنش خشکی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 34-40

سمیه بیات؛ علی سپهری؛ حمید زارع ابیانه؛ محمد رضا عبدالهی


ارتباط بین شاخص محتوای کلروفیل و عملکرد دانه گندم تحت شرایط تنش خشکی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 8-16

مرجان شمسی پور؛ رضا فتوت؛ فرهاد جباری


اثر کاربرد زئولیت بر جوانه زنی و قدرت رویش بذور کلزا تحت تنش خشکی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 54-62

امید* آرمندپیشه؛ حمید ایران نژاد؛ ایرج اله دادی؛ رضا امیری