کلیدواژه‌ها = عملکرد دانه
بررسی واکنش مراحل رشد و صفات وابسته به عملکرد هیبریدهای آفتابگردان به تنش حذف برگ و دانه در تراکم های مختلف کاشت

دوره 3، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 280-295

ساناز افشاری بهبهانی زاده؛ غلام علی اکبری؛ حمید ایران نژاد؛ ابراهیم فرخی؛ شینا زمان


ارزیابی واکنش گیاه کلزا به مقادیر نیتروژن و رژیم های رطوبتی در شرایط کاربرد و عدم کاربرد زئولیت

دوره 3، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 296-306

امیر حسین شیرانی راد؛ امین مرادی؛ توفیق طاهرخانی؛ کوروش اسکندری؛ اصغر نظری گلشن


ارزیابی تحمل به تنش سرما در ژنوتیپ های گندم

دوره 3، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 336-349

ماریه جوانی؛ مهدی تاج بخش؛ علیرضا عیوضی


بررسی تعدیل اثر تنش خشکی با کاربرد عناصر پتاسیم و روی در ذرت

دوره 3، شماره 3، مهر 1390، صفحه 216-222

جواد جمالی؛ شکوفه انتشاری؛ سید ماشاالله حسینی


اثرات میزان و تقسیط نیتروژن بر شاخص های فیزیولوژیکی و زراعی برنج رقم طارم محلی

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 101-109

مرتضی سام دلیری؛ حمیدرضا مبصر؛ سلمان دستان


اثر محلول پاشی نیتروژن بر برخی صفات موثر بر عملکرد دانه سه رقم ذرت

دوره 2، شماره 4، دی 1389، صفحه 274-294

پیرزاد محمودی؛ مهرداد یارنیا؛ رضا امیرنیا


ررسی عکس العمل ارقام کلزای پاییزه به قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد

دوره 2، شماره 3، مهر 1389، صفحه 185-197

محمدرضا نادری؛ حمید مدنی؛ سید علی حسینی؛ حمیدرضا جوانمرد


تاثیر اندازه بذر بر صفات کمی، درصد ظهور و استقرار گیاهچه گلرنگ در شرایط مزرعه

دوره 2، شماره 2، تیر 1389، صفحه 111-118

حسین صادقی؛ بابک میرشکارنژاد؛ سامان شیدایی؛ فاطمه دروشی


تاثیر کود پتاسیم بر رشد و عملکرد ارقام سویا در خراسان شمالی

دوره 2، شماره 2، تیر 1389، صفحه 75-90

حمید حاتمی؛ امیر آینه بند؛ مهدی عزیزی؛ افشین سلطانی


ارتباط بین شاخص محتوای کلروفیل و عملکرد دانه گندم تحت شرایط تنش خشکی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 8-16

مرجان شمسی پور؛ رضا فتوت؛ فرهاد جباری


پاسخ سویای رقم هابیت به مصرف کودهای نیتروژن و پتاسیم

دوره 1، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 27-33

حمید* حاتمی؛ علیرضا دادخواه؛ سیدمحمد لنگری؛ عادل شادلو


آنالیز رشد دانه و تغییرات فنولوژی در ژنوتیپ های جو (.Hordeum vulgare L)

دوره 1، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 8-15

مارال اعتصامی؛ سرالله گالشی؛ افشین سلطانی