کلیدواژه‌ها = ذرت
بررسی تعدیل اثر تنش خشکی با کاربرد عناصر پتاسیم و روی در ذرت

دوره 3، شماره 3، مهر 1390، صفحه 216-222

جواد جمالی؛ شکوفه انتشاری؛ سید ماشاالله حسینی


اثر اسید سالیسیلیک و پاکلوبوترازول بر برخی شاخصهای رشد و عملکرد ذرت تحت تنش خشکی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 34-40

سمیه بیات؛ علی سپهری؛ حمید زارع ابیانه؛ محمد رضا عبدالهی


اثر اتفون و تراکم بوته بر برخی شاخصهای رشد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 400 تحت دوره های مختلف آبیاری

دوره 1، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 21-26

نرگس کشاورز؛ علی سپهری؛ گودرز احمدوند؛ سیدسعید موسوی