کلیدواژه‌ها = گندم
اثر همزیستی میکوریزایی در افزایش تحمل به تنش خشکی در گندم

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 1-15

محمد آرمین؛ محمد رضا شریفی؛ ابراهیم مرتضوی


بررسی اثرات تنش شوری بر روی رشد و تغییرات فیتوهورمونی گندم تلقیح شده با باکتری های محرک رشد و اسید هیومیک

دوره 3، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 350-367

داوود حبیبی؛ داریوش فتحاله طالقانی؛ مهدی داوودی فرد؛ علیرضا پازوکی


بررسی تاثیر آزادسازی تدریجی نیتروژن از کود پلت شده دامی و اوره بر روی عملکرد کمی و کیفی گندم

دوره 2، شماره 2، تیر 1389، صفحه 129-135

جیران عیوضی؛ حمید ایران نژاد؛ محمد حسین کیانمهر؛ محمد اسماعیلی؛ غلام علی اکبری


ارتباط بین شاخص محتوای کلروفیل و عملکرد دانه گندم تحت شرایط تنش خشکی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 8-16

مرجان شمسی پور؛ رضا فتوت؛ فرهاد جباری