کلیدواژه‌ها = برنج
اثر کمپوست آزولا بر عملکرد و جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم در برنج

دوره 3، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 378-387

سید علیرضا ولد آبادی؛ فاطمه فرح دهر؛ ابراهیم امیری


اثرات میزان و تقسیط نیتروژن بر شاخص های فیزیولوژیکی و زراعی برنج رقم طارم محلی

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 101-109

مرتضی سام دلیری؛ حمیدرضا مبصر؛ سلمان دستان


بررسی صفات کارایی نیتروژن در مدیریت مصرف کود نیتروژن بوسیله دیاگرام رنگ برگ

دوره 2، شماره 3، مهر 1389، صفحه 209-225

سیدعلیرضا ولدآبادی؛ محمد صالح الهیان؛ جهانفر دانشیان؛ محید نحوی


بررسی اثر تابش اشعه گاما و تنش شوری بر برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی برنج (.Oryza sativa L)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 1-7

مانا غلامپور؛ عباس علی دهپور؛ پروانه راهداری