کلیدواژه‌ها = نیتروژن
ارزیابی واکنش گیاه کلزا به مقادیر نیتروژن و رژیم های رطوبتی در شرایط کاربرد و عدم کاربرد زئولیت

دوره 3، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 296-306

امیر حسین شیرانی راد؛ امین مرادی؛ توفیق طاهرخانی؛ کوروش اسکندری؛ اصغر نظری گلشن


اثر کمپوست آزولا بر عملکرد و جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم در برنج

دوره 3، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 378-387

سید علیرضا ولد آبادی؛ فاطمه فرح دهر؛ ابراهیم امیری


تاثیر مقادیر نیتروژن و زئولیت بر صفات زراعی گیاه کلزا در شرایط تنش خشکی

دوره 3، شماره 2، تیر 1390، صفحه 125-135

امیرحسین شیرانی راد؛ توفیق طاهر خانی؛ امین مرادی؛ اصغر نظری


اثرات میزان و تقسیط نیتروژن بر شاخص های فیزیولوژیکی و زراعی برنج رقم طارم محلی

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 101-109

مرتضی سام دلیری؛ حمیدرضا مبصر؛ سلمان دستان


تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم گیاهی بر عملکرد روغن و اجزای آن در گیاه دارویی کرچک (.Ricinus communis L)

دوره 2، شماره 4، دی 1389، صفحه 312-318

علیرضا ولدآبادی؛ مهرزاد علی محمدی؛ بهروز عارف؛ جهانفر دانشیان


اثر سطوح مختلف تراکم بوته و نیتروژن بر عملکرد اسانس گیاه دارویی همیشه بهار (.Calendula officinalis L)

دوره 2، شماره 4، دی 1389، صفحه 347-354

نوید رحمان؛ علی جلالی یکتا؛ توفیق طاهرخانی؛ جهانفر دانشیان


تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و روش های مصرف آن بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی درمنه (Artemisia sieberi)

دوره 2، شماره 3، مهر 1389، صفحه 168-175

حسین علی آبادی فراهانی؛ محمد نصری؛ بهرام میرشکاری


بررسی تاثیر آزادسازی تدریجی نیتروژن از کود پلت شده دامی و اوره بر روی عملکرد کمی و کیفی گندم

دوره 2، شماره 2، تیر 1389، صفحه 129-135

جیران عیوضی؛ حمید ایران نژاد؛ محمد حسین کیانمهر؛ محمد اسماعیلی؛ غلام علی اکبری