کلیدواژه‌ها = درجه روز رشد
تعیین درجه روزهای رشد و رابطه آن با عملکرد و اجزای عملکرد در مراحل مختلف فنولوژیکی ژنوتیپ های لوبیا سفید

دوره 2، شماره 4، دی 1389، صفحه 303-311

محسن سوقانی؛ شاهین واعضی؛ سید حسین صباغ پور؛ ایمان نادعلی؛ مهدی غفاری