کلیدواژه‌ها = باکتری های محرک رشد
بررسی اثرات تنش شوری بر روی رشد و تغییرات فیتوهورمونی گندم تلقیح شده با باکتری های محرک رشد و اسید هیومیک

دوره 3، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 350-367

داوود حبیبی؛ داریوش فتحاله طالقانی؛ مهدی داوودی فرد؛ علیرضا پازوکی