کلیدواژه‌ها = عملکرد میوه و دانه و تنش کم آبی
تاثیر کود دامی و قارچ میکوریزا بر عملکرد میوه و دانه کدوی تخم کاغذی در شرایط تنش کم آبی

دوره 2، شماره 3، مهر 1389، صفحه 136-146

جهانفر دانشیان؛ محسن یوسفی؛ مهرزاد علیمحمدی