کلیدواژه‌ها = شاخص های رشدی
اثر متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد و شاخص های رشدی در نخود (رقم آزاد)

دوره 2، شماره 3، مهر 1389، صفحه 176-184

ایمان نادعلی؛ فرهاد پاکنژاد؛ محسن سوقانی؛ فرامرز الهی پناه