کلیدواژه‌ها = اجزا عملکرد و عملکرد روغن دانه
تاثیر مقادیر و تقسیط نیتروژن بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی خردل در کشت تابستانه

دوره 2، شماره 4، دی 1389، صفحه 271-283

امیرحسین شیرانی راد؛ محسن بیگدلی؛ ماهان رمضانی