تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های پیشرفته جو

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 1-21

بهروز واعظی؛ نرگس رحمانی


اثر همزیستی میکوریزایی در افزایش تحمل به تنش خشکی در گندم

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 1-15

محمد آرمین؛ محمد رضا شریفی؛ ابراهیم مرتضوی


تاثیر اعمال رژیم های مختلف آبیاری در مراحل مختلف فنولوژیکی بر شاخصهای فیزیولوژیکی رشد گندم

دوره 1، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 1-7

عباس عظیم نژاد؛ یوسف نیک نژاد؛ عمار بهاری اردشیری؛ عاطفه پوراسدالهی؛ احمد غلامی


بررسی اثر تابش اشعه گاما و تنش شوری بر برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی برنج (.Oryza sativa L)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 1-7

مانا غلامپور؛ عباس علی دهپور؛ پروانه راهداری


تاثیر گیاهان پوششی زمستانه چاودار، جو و کلزا در دو تراکم کاشت بر زیست توده، تراکم و تنوع جمعیت طبیعی علف های هرز زمستانه

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 1-8

مهدی غفاری؛ گودرز احمدوند؛ محمدرضا اردکانی؛ ایمان نادعلی؛ فرامرز الهی پناه


اثر اسموپرایمینگ و تنش خشکی بر جوانه‌زنی بذور گل جعفری آفریقایی (Tagetes erecta)

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 22-37

محمد رفیعی الحسینی؛ سمیه اسماعیلی


بررسی شیوه کنترل شیمیا یی علفهای هرز رویش نموده پس از مرحله خاکدهی در سیب زمینی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 37-49

فرناز گنج آبادی؛ احسان اله جلیلی


بررسی تاثیر تنش خشکی بر میزان عملکرد و اسانس میوه ژنوتیپ‌های مختلف گیاه دارویی گشنیز

دوره 7، شماره 2، تیر 1394، صفحه 93-103

حسن فراهانی؛ جواد میرعرب؛ محسن نوزاد مقدم؛ بهنام قربانی؛ مصطفی خدادادی


بررسی اثر مایکوریزا بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت دانه ای

دوره 3، شماره 2، تیر 1390، صفحه 110-124

الولقاسم مرادقلی؛ حمید رضا مبصر


تاثیر کود دامی و قارچ میکوریزا بر عملکرد میوه و دانه کدوی تخم کاغذی در شرایط تنش کم آبی

دوره 2، شماره 3، مهر 1389، صفحه 136-146

جهانفر دانشیان؛ محسن یوسفی؛ مهرزاد علیمحمدی


شناسایی هیبریدهای آفتابگردان متحمل به تنش خشکی بر اساس خصوصیات اکوفیزیولوژیک

دوره 2، شماره 4، دی 1389، صفحه 261-270

حمید جباری؛ جهانفر دانشیان؛ غلام عباس اکبری؛ ایرج اله دادی


بررسی اثر شوری بر برخی صفات مورفولوژیک دو رقم برنج (Oryza Sativa L.) در مرحله‌ی گیاهچه‌ای

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 279-286

عمار بهاری اردشیری؛ عباس عظیم نژاد؛ یوسف نیک نژاد؛ هرمز فلاح آملی


بررسی واکنش مراحل رشد و صفات وابسته به عملکرد هیبریدهای آفتابگردان به تنش حذف برگ و دانه در تراکم های مختلف کاشت

دوره 3، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 280-295

ساناز افشاری بهبهانی زاده؛ غلام علی اکبری؛ حمید ایران نژاد؛ ابراهیم فرخی؛ شینا زمان