بررسی تأثیر علفکش های مصرفی در کلزا بر رشد و توان رقابتی این گیاه با علف های هرز در منطقه هشتگرد

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسندگان

دانشجو

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر علفکش های مصرفی در کلزا بر رشد و توان رقابتی این گیاه با علف های هرز در سال 1388 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در استان البرز (هشتگرد) به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: لاسو (آلاکلر)، بوتیزان استار (متاراکلر+کوئین مراک)، تریدوکس (دیمتاکلر)، ترفلان (تری فلورالین)، گالانت سوپر (هالوکسی فوپ-آر-متیل استر)، سونالان (اتال فلورالین)، ترفلان+گالانت سوپر، شاهد بدون کنترل و شاهد با وجین کامل. در این آزمایش خصوصیاتی مانند درصد کاهش و وزن خشک علف های هرز به تفکیک گونه، اجراء عملکرد و عملکرد دانه مورد تجریه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که از بین علف کش ها، بوتیزان استار(5/2 Lit/ha) بیشترین درصد کاهش وزن خشک علف های هرز را داشت(42/86) و علف کش ترفلان (2 Lit/ha)کمترین درصد کاهش وزن خشک علف های هرز را داشت(55/65)، به همین دلیل بیشترین (2307Kg/ha) و کمترین (1990Kg/ha) عملکرد دانه مربوط به تیمارهای ذکر شده یود. همچنین بین تیمارهای آزمایشی، بیشترین عملکرد را تیمار شاهد بدون علف هرز با 2409Kg/ha و کمترین عملکرد را تیمار شاهد با علف هرز با 1862Kg/ha را به خود اختصاص دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of herbicid usage on growth and competition ability with weeds (Hashtgerd).

نویسندگان [English]

 • ehsan alah jalili
 • farnaz ganjabadi
 • mehdi azizi
student
چکیده [English]

This study aimed to investigate Tasyrlfksh used in canola on the growth and competitiveness of the plant with weed in 1388 in a randomized complete block design with four replications in Alborz Province (Hashtgerd) came into force. The treatments were: Lasso (alachlor), Butyzan Star (Mtaraklr + Queen Merak), Tryduks (Dymtaklr), Treflan (trifluralin), Gallant Super (Hallux Fup-R-methyl ester), Sonalan (Ethalfluralin), Treflan + Gallant Super, without control and weed control. In this experiment, characteristics such as percent dry weight of weed species, yield and yield performance were analyzed. The results showed that among herbicides, Butyzan Star (5/2 Lit / ha) had the highest percentage of weed dry weight loss (42/86) and herbicide Treflan (2 Lit / ha) had the lowest percentage of dry weight the weeds (55/65), which is why most (2307 Kg / ha) and lowest (1990 Kg / ha) grain yield was highly above mentioned treatments. In between treatments, the highest yield without weed control with 2409Kg / ha and the lowest yield weed control with 1862Kg / ha and accounted for.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Canola
 • LASSO
 • Butyzan Star
 • Tryduks
 • Treflan
 • Sonalan
 • تاریخ دریافت: 14 اسفند 1394
 • تاریخ بازنگری: 17 اسفند 1394
 • تاریخ پذیرش: 03 فروردین 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 03 فروردین 1395