بررسی تاثیر کود های آلی و بیولوژیک بر درصد اسانس و برخی خصوصیات رشدی در گیاه دارویی شوید(Anethum graveolens L.)

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسنده

دانشجوی phd شهرقدس

چکیده

چکیده
به منظور بررسی تاثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر میزان اسانس و برخی صفات رشدی در گیاه دارویی شوید آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج واقع در ماهدشت در سال 1390 صورت گرفت. تیمار ها شامل شاهد، مصرف هیومیک اسید به صورت محلول‌دهی پای بوته (6 لیتر در هکتار)، مصرف هیومیک اسید به صورت اسپری روی برگ گیاه (3 لیتر در هکتار)، مصرف باکتری های محرک رشد(مخلوطی از ازتو باکتر،آزوسپیریلیوم و سودوموناس) بصورت بذرمال (6 لیتر در هکتار )، مصرف عصاره جلبک دریایی بصورت محلول در آب آبیاری( 5/1 لیتر در هکتار ) بودند.نتایج نشان دهنده برتری معنی دار کود آلی و بیولوژیک نسبت به شاهد در بسیاری از صفات اندازه گیری شده بود .هیومیک اسید بر صفات درصد اسانس، طول برگ و قطر ساقه تاثیر معنی داری در سطح احتمال 1% داشت. بیشترین مقدار اسانس و طول برگ مربوط به تیمار مصرف هیومیک اسید بصورت محلول دهی پای بوته به همراه مصرف باکتری های محرک رشد و عصاره جلبک دریایی بود. کاربرد باکتری های محرک رشد سبب افزایش در طول دمگل، طول برگ و کاهش در محتوای مالون دی آلدهید شد. عصاره جلبک دریایی بر صفات طول برگ و قطر ساقه تاثیر معنی داری در سطح احتمال 1% داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the effect organic and biologic fertilizers on essential oil and some growth characteristic in dill(Anethum graveolens L. )

نویسنده [English]

  • Ehsan Nasiroleslami
چکیده [English]

Abstract
In order to study the effect of organic and biologic manures on essential oil and some growth characteristic of herb dill (Anethum graveolens L. ) a field experiment was done in the form of factorial in randomized complete block design (RCBD) in research field of Islamic Azad University, college of agriculture and natural resources branch of karaj, Mahdasht,Iran in 2012. The treatments were: A) humic acid with three levels (a1 = none use, a2 = spraying on leaves[3 lit/ha], a3= soluble giving pie plant [6 lit/ha] , B) plant growth-promoting rhizobacteria with two levels (b1= none use, b2= use, C) seaweed extract(c1 = none use, c2 = soluble in irrigation water 1/5 lit/ha).Results illustrated that organic and biologic manures have significant preference in many of studied traits in compared to control. Humic acid had significant effect on essential oil, leaf length and shoot diameter at 1% level of probability. Among the treatments, soluble giving of humic acid pie plant + use of plant growth promoting rhizobacteria and seaweed had the maximum amount of essential oil and leaf length. Consumption of Plant growth promoting rhizobacteria causes increase in pedicel length and leaf length and decrease in MDA content. Maximum amount of pedicel length and root diameter was observed in Consumption of Plant growth promoting rhizobacteria and seaweed and none use of humic acid had treatment. Seaweed extract had significant effect on leaf length and shoot diameter at 1% level of probability. Experimental treatment had no significant effect on root length. Leaf spraying of humic acid and use of Plant growth promoting rhizobacteria and seaweed extract had maximum and minimum amount of root length and MDA content respectively. Overall, results showed that humic acid, plant growth promoting rhizobacteria and seaweed extract had additive effects on studied traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dill
  • Humic acid
  • Plant growth promoting rhizobacteria
  • Seaweed extract
  • Essential Oil
  • تاریخ دریافت: 15 اسفند 1394
  • تاریخ بازنگری: 03 فروردین 1395
  • تاریخ پذیرش: 03 فروردین 1395
  • تاریخ اولین انتشار: 03 فروردین 1395