اثر اسموپرایمینگ و تنش خشکی بر جوانه‌زنی بذور گل جعفری آفریقایی (Tagetes erecta)

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسندگان

1 استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

2 دانشگاه شهرکرد

چکیده

به منظور ارزیابی شاخص‌های جوانه‌زنی بذور گل جعفری (Tagetes erecta) تحت تاثیر تیمارهای اسموپرایمینگ و تنش خشکی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار در آزمایشگاه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد اجرا شد. بدین منظور تنش خشکی در سطوح 0، 4-، 8- و 12- بار و پرایمینگ بذور در سطوح 0، 2-، 4-، 6- و 8- بار با استفاده از PEG6000 اعمال شد. در این آزمایش صفات درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، شاخص بنیه بذر و میانگین زمان جوانه زنی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد با افزایش تنش خشکی از صفر تا 4- بار به طور معنی‌داری سرعت جوانه‌زنی، درصد جوانه‌زنی و شاخص بنیه بذر کاهش و میانگین زمان جوانه‌زنی افزایش یافت و در پتانسیل‌های 8- و 12- جوانه‌زنی به صفر رسید. بالاترین میزان سرعت جوانه‌زنی در پرایم 2- بار مشاهده شد به‌طوری که نسبت به شاهد 91/24 درصد افزایش نشان داد. همچنین مشخص شد با افزایش تنش خشکی، در سطح 4- بار بیشترین درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی و شاخص بنیه بذر و کمترین میانگین جوانه‌زنی در پرایم 2- بار بدست آمد. به طور کلی، اسموپرایمینگ توانست تحمل بذور گل جعفری را در مقابل تنش خشکی در مرحله جوانه‌زنی افزایش دهد و ویژگی‌های جوانه‌زنی بذور گل جعفری را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of osmopriming and drought stress on seed germination of Tagetes erecta

چکیده [English]

In order to evaluate the seed germination indices of Tagetes) Tagetes erecta (under smopriming and drought stress treatments, an experiment was conducted as factorial in a randomized complete block design with three replications at the agronomy laboratory, faculty of agriculture, Shahrekord University. For this purpose, drought stress in levels of 0, -4, -8 and -12 bar and priming of seeds in levels of 0, -2, -4, -6 and -8 bar were applied using PEG6000. In this experiment, characteristics of germination percentage, germination rate, seed vigor index and mean germination time were evaluated. The results showed that by increasing drought stress from 0 to -4 bar, germination percentage, germination rate and seed vigor index significantly decreased while mean germination time increased and reached to 0 at the potentials of -8 and -12 bar. The maximum germination rate was observed at -2 bar priming whereas the increasing percentage was 24.91 compared to control. Also, it was found that by increasing drought stress, at the level of -4 bar, the maximum germination percentage, germination rate and seed vigor index obtained and the minimum of mean germination time was at -2 bar priming. In general, the osmopriming was able to increase the tolerance of Tagetes seeds against drought stress during germination and improve the properties of Tagetes seed germination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought stress
  • Germination percentage
  • Germination rate
  • PEG6000
  • priming
  • Tagetes) Tagetes erecta)