بررسی اثر شوری بر برخی صفات مورفولوژیک دو رقم برنج (Oryza Sativa L.) در مرحله‌ی گیاهچه‌ای

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت‌الله آملی

2 استادیار گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی

چکیده

به منظور بررسی تغییرات مورفولوژیکی گیاهچه برنج (رقم های ندا و فجر) تحت تنش شوری، پژوهشی در سال 1394 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت اله آملی انجام گرفت. این آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو ژنوتیپ (ارقام ندا و فجر) در چهار سطح شوری (صفر، 40، 80 و 120 میلی مولار کلرید سدیم) و در سه تکرار انجام شد. نتایج میانگین مربعات نشان داد که بین ارقام مورد مطالعه از نظر طول برگ، ارتفاع گیاهچه، طول ریشه، وزن خشک کل و شاخص کلروفیل برگ اختلاف معنی داری وجود ندارد. اما بین سطوح مختلف تیمار شوری از نظر صفات مذکور اختلاف معنی داری در سطح یک درصد مشاهده گردید. بر اساس نتایج، همه ی ویژگی های رشدی شامل ارتفاع گیاه، طول برگ، طول ریشه، وزن خشک کل گیاهچه و شاخص کلروفیل متر تحت تنش شوری به طور معنی داری کاهش یافت. به‌طور کلی نتایج این آزمایش نشان می دهد که تفاوت در قدرت تحمل تنش شوری و تغییرات مورفولوژیک در گیاهان تحت تنش، حتی در بین ارقام مختلف در داخل یک گونه نیز مشاهده می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of salinity on some morphological characteristics of two varieties of rice (Oryza Sativa L.) at seedling stage.

نویسندگان [English]

  • Ammar Bahari 1
  • yousef NikNezhad 2
  • hormoz falah amoli 2
چکیده [English]

In order to evaluate the morphological changes of rice seedlings (variety of Neda and Fajr) under salinity management in 1394 was conducted in Islamic Azad University, Ayatollah Amoli. This factorial experiment in a completely randomized design with two genotypes (varieties Neda and Fajr) in four salinity levels (zero, 40, 80 and 120 mM sodium chloride) and was performed in triplicate. Results Mean Square showed that the cultivars of leaf length, plant height, root length, total dry weight and chlorophyll content, significant differences exist. But between different levels of salinity treatments in terms of the significant difference was observed on the surface of a percent. Based on the results, all growth traits including plant height, leaf length, root length, seedling dry weight and chlorophyll index significantly decreased salinity meters. In general, the results show that the difference in salinity tolerance and morphological changes in plants under stress, even among different varieties within a species can also be seen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: rice
  • Salt stress
  • Morphological