بررسی اثر بازدارندگی عصارۀ الکلی گیاه دارویی علف چشمه (Nasturtium officinale L.) در رشد قارچ ( (Fusarium solaniعامل پوسیدگی خشک سیب زمینی در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر، همدان، ایران.

2 استادیار، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، همدان، ایران.

3 گروه گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، همدان، ایران

4 گروه گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، همدان، ایران.

5 دانشجوی دکتری، گروه گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، همدان، ایران.

چکیده

امروزه کنترل زیستی عوامل بیماری زای گیاهی با هدف کاهش اثرات خطرناک آفت کش های شیمیایی از جمله تهدید سلامتی بشر، آلودگی محیط زیست، از بین بردن موجودات غیر هدف و پیدایش عوامل بیماری زای مقاوم یک اولویت می باشد. در این راستا استفاده از پتانسیل ضد میکروبی متابولیت های گیاهی، طی سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه، اثر ضد قارچی عصاره اندام های مختلف گیاه دارویی علف چشمه                                                               (Nasturtium officinale L.) علیه قارچ solani Fusarium عامل پوسیدگی خشک سیب زمینی در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. عصاره گیاه با استفاده از حلال اتانول 70 درجه به روش ماسراسیون تهیه شد و در غلظت های (300، 400، 500 و 600) میلی گرم در میلی لیتر مورد استفاده قرار گرفت. اثر بازدارندگی عصاره ها روی رشد قارچ با استفاده از روش دیسک کاغذی روی محیط کشت PDA که با سوسپانسیون اسپور قارچ (106×1) اسپور در میلی لیتر تلقیح شده بود انجام گرفت. این آزمایش در قالب یک طرح کاملاً تصادفی شامل 6 تیمار و 4 تکرار به اجرا درآمد. نتایج آزمایش نشان داد که عصاره علف چشمه در تمام غلظت های مورد بررسی به طور قابل ملاحظه ای از رشد قارچ فوزاریوم سولانی جلوگیری نمود. همچنین با افزایش غلظت عصاره مورد استفاده میزان قطر هاله ممانعت از رشد قارچ افزایش یافت. یافته های تحقیق نشان می دهد که گیاه دارویی علف چشمه دارای اثرات ضد قارچی بوده و می تواند جایگزین قارچ کش های شیمیایی در کنترل قارچ فوزاریوم سولانی گردد. پیشنهاد می شود در تحقیقات بعدی اثرات عصاره این گیاه بر قارچ روی محصول سیب زمینی مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inhibitory effect of ethanol extract of Water Cress (Nasturtium officinale L.) on the growth of Fusarium solani, the causal agent of Potato dry rot, in vitro

نویسندگان [English]

  • hadi khavari 1
  • jafar nikan 2
  • kivan razaghi 3
  • ali moradi 4
  • razak mahdizadeh 5
چکیده [English]

Biological control of plant pathogens with the aim of reducing the harmful effects of pesticides on human health threats, environmental pollution, eliminating non-target organisms and the emergence of resistant pathogens is a priority. In this regard, the use of antimicrobial potential of plant metabolites, have been discussed in recent years. In this study the effects of ethanol extract of Water Cress (Nasturtium officinale L.) on the growth of Fusarium solani, the causal agent of Potato dry rot, in vitro were investigated. The experiment was performed in the frame of a randomized complete block design with six treatments and four replicates. The treatments were 300, 400, 500 and 600 mg/ml of extract of Nasturtium officinale L. and a fungicide and were as controls. For this purpose, the plates of (PDA) medium were inoculated with the suspension spore of Fusarium solani (1×106 spore/ml) and the disk diffusion method was used to evaluate the effect of the extracts on the growth of the fungus. The results indicated that all concentrations of the extract used, were effective in controlling the growth of the fungus and the effect was close dependent. These rents suggest that the extract of Nasturtium officinale L. can be used to control in the growth of Fusarium solani. However, recommended further investigations on control of the fungus in potato are needed.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nasturtium officinale
  • Fusarium solani
  • Extract
  • annoyance of growth