بررسی اثرات تاریخ کاشت، تراکم و الگوی کاشت بر عملکرد دانه و خصوصیات ذرت دانه ای رقم K.S.C647 در منطقه بیرانشهر (لرستان).

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، لرستان، ایران

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، لرستان، ایران.

3 عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، ایران

4 دانشجوی دکترای تخصصی زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران.

چکیده

     به منظور بررسی اثرات تاریخ کاشت، تراکم و الگوی کاشت بر عملکرد و برخی خصوصیات ذرت دانه­ای رقم K.S.C647 در منطقه بیرانشهر (استان لرستان)، آزمایشی در سال زراعی 94-1393 انجام شد. این آزمایش به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه سطح تاریخ کاشت ( 25 اردیبهشت، 12 خرداد و 29 خرداد)، سه تراکم (60، 75 و 85 هزار بوته در هکتار) و دو سطح آرایش کاشت (یک ردیفه و دو ردیفه) در چهار تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عملکرد دانه تحت تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته قرار گرفت. اما اثر ساده تاریخ کاشت و آرایش کاشت × عملکرد دانه تأثیر گذار نبود. بیشترین عملکرد دانه در تراکم 85 هزار بوته در هکتار بدست آمد که 14.653 تن در هکتار بوده است. همچنین در اثرات متقابل تاریخ کاشت،‌ تراکم بوته و آرایش کاشت بیشترین عملکرد دانه در تاریخ کاشت های دوم (12 خرداد) و  تراکم 85 هزار بوته در هکتار با فاصله بین خطوط کاشت  25 سانتی متر (دو ردیفه) با 15.849 تن در هکتار مشاهده شد. با توجه به نتایج بدست آمده از این آزمایش، رقم K.S.C647  در تاریخ کاشت حداکثر تا اواسط خرداد ماه، برای حصول حداکثر عملکرد کمی و کیفی و برخورداری از طول فصل رشد بیشتر و انطباق مراحل نمو آن با شرایط مطلوب آب و هوایی، برای مناطق سردسیر لرستان از جمله بیرانشهر و مناطق مشابه توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of planting date, plant density and planting pattern on grain yield and qualities of grain corn Variety K.S.C647 in the region Beyranshahr (Lorestan).

نویسندگان [English]

  • hadi khavari 1
  • ali khorhami 2
  • karim khademi 3
  • behrouz amiraei 4
چکیده [English]

With due attention to the conditions of climate in Beyranshahr (lorestan). and for controlling about fair recommend , date of planting , also determining about the fair way of adornment , of planting , in other words , accumulation of desired crucible in Hectare unit for  K.S.C 647 digit . This plan based on the way split Factorial in the model of random blocks, four repeat, in village of gollab (Beyranshahr – Lorestan), was done. In these experiments from the stage of planting to harvesting , constant taking note about researches of maize , height of crucible , roasted maize – number of days reading physiology , measuring functions particles , such as number of seeds in a row, number of seed row , weight of  roasted maize seed , weight of seed thousand , dry weight of roasted maize wood , function biologic , height of crucible , planting indicator , indicator of leaf surface , number of ending leaf , about every patient will do and calculate . The summary of resulting about experiment and contrasting of average of simple effects, and against measured characteristics, would show that simple effect of planting date and effect of planting adornment against seed function isn’t meaning less. But most of seed function in crucible accumulation, earned was (85/000). Those 14.653 tons in every Hectare In against effects of planting date , accumulation of  crucible and planting adornment the most seed function in date of second planting (31/May/2014) and seed accumulating (85/000) at distance of lines 25 cm (two rows) with 15/849 tons in Hectare will be attained . In this research, for this region, we recommend, date of second planting (31/May/2014) and seed accumulation (85/000). For germinating and grow thing of maize plant, we will have a Fair opportunity, planting characters tics and seed function, will have a fair development. In the end, the part of source will be supported and seed function will be increased. In the meantime, we don’t recommend the date of third planting, because there isn’t enough opportunity for decreasing the wet of maize seed in the farm, and it isn’t available to have a bed for other product.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • corn
  • Sowing date
  • Density
  • planting
  • agronomic characteristics