تاثیر اعمال رژیم های مختلف آبیاری در مراحل مختلف فنولوژیکی بر شاخصهای فیزیولوژیکی رشد گندم

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی

2 استادیار گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت‌الله آملی

3 دانشجوی دکتری زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت‌الله آملی

4 نویسنده

5 c

چکیده

ه منظور مطالعه تاثیر رژیم های مختلف آبیاری در مراحل مختلف رشد بر برخی از شاخصهای رشد در گندم رقم امید، این آزمایش به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. در این بررسی قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد گندم شامل مراحل ساقه دهی، گلدهی و پر شدن دانه و زمانهای مختلف آبیاری شامل آبیاری در مرحله ظرفیت زراعی، %75 ظرفیت زراعی، %50 ظرفیت زراعی و %25 ظرفیت زراعی به ترتیب به عنوان عوامل اصلی و فرعی در نظر گرفته شدند. با قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد، وزن خشک بوته، شاخص سطح برگ، سرعت رشد نسبی و سرعت رشد محصول نیز به طور معنی داری تحت تاثیر قرار گرفتند. بر اساس نتایج حاصله، بیشترین وزن خشک بوته، شاخص سطح برگ، سرعت رشد نسبی و سرعت رشد محصول مربوط به قطع آبیاری از مرحله پرشدن دانه به بعد بود. همچنین با افزایش زمان آبیاری، وزن خشک بوته، شاخص سطح برگ، سرعت رشد نسبی و سرعت رشد محصول نیز به طور معنی داری کاهش یافتند. بیشترین میزان این صفات مربوط به آبیاری در مرحله ظرفیت زراعی و کمترین میزان به دست آمده مربوط به آبیاری در %25 ظرفیت زراعی بود. نتایج این آزمایش نشان داد که شاخصهای فیزیولوژیک رشد گندم تحت شدت و زمان اعمال تنش خشکی قرار گرفته و کاهش شدیدی در میزان این صفات به وجود آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

d

نویسندگان [English]

  • abbas azimnezhad 1
  • yusof niknezhad 2
  • amar bahari 3
  • atefeh pourasadalahi 4
  • ahmad gholami 5
چکیده [English]

d