تاثیر تیمارهای کم آبیاری بر تجمع پرولین، قندهای آزاد محلول و پتاسیم در ارقام گندم نان

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسندگان

عضوهیات علمی دانشگاه آزاد واحد نراق

چکیده

به منظور بررسی تاثیر تیمارهای کم آبیاری بر تجمع پرولین، قند های آزاد محلول، پتاسیم و محتوای نسبی آب برگ در مرحله گرده افشانی سه رقم گندم نان، آزمایشی درسال زراعی 1385-1384 بصورت کرت های خرد شده، با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرا درآمد. کرت های اصلی شامل آبیاری پس از 70، 90 و 110 میلیمتر تبخیر تجمعی از تشک تبخیر کلاس آ و کرت های فرعی شامل ارقام گندم مهدوی، قدس و بک - کراس روشن بودند. تیمارهای آبیاری پس از 70 و 90 میلیمتر تبخیر، از نظر مقدار پرولین و قندهای آزاد محلول تفاوت معنی داری نداشتند، ولی افزایش معنی داری در درصد پتاسیم مشاهده شد. افزایش فاصله آبیاری از 90 به 110 میلیمتر تبخیر، سبب افزایش معنی دار مقادیر پرولین و قندهای آزاد محلول شد ولی تاثیری بر درصد پتاسیم نداشت. ارقام مورد مطالعه از نظر مقدار تجمع پرولین و قندهای آزاد محلول تفاوت معنی داری با یکدیگر داشتند، به طوری که ارقام قدس و بک کراس روشن بترتیب دارای بیشترین و کمترین مقادیر تجمع پرولین بودند. بین محتوای نسبی آب برگ در ارقام و مقدار پرولین، درصد قندهای آزاد محلول و درصد پتاسیم ارقام، همروندی مثبتی مشاهده شد. رقم قدس که دارای بالاترین مقدار پرولین، درصد قندهای آزاد محلول و درصد پتاسیم بود، محتوای نسبی آب برگ بیشتری داشت و این امر سبب شد که تعداد دانه در سنبله بیشتری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

x

نویسندگان [English]

  • ahmad dehghan
  • karim nozadnamini
چکیده [English]

x