پاسخ سویای رقم هابیت به مصرف کودهای نیتروژن و پتاسیم

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسندگان

1 گروه زراعت.دانشگاه آزاد بجنورد

2 گروه زراعت.دانشگاه ازاد واحد شیروان

3 گروه زراعت .دانشگاه آزاد واحد شیروان

4 گروه زراعت دانشگاه ازاد واحد شیروان

چکیده

به منظور بررسی اثرات کودهای نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد سویای رقم هابیت، آزمایشی در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد در سال 1387 بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. فاکتورهای آزمایش شامل کود نیتروژن در چهار سطح (صفر، 50، 100 و 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) و کود پتاسیم در سه سطح (0، 80 و 160 کیلوگرم اکسید پتاسیم در هکتار) بود. نتایج تجزیه داده ها نشان داد که عملکرد دانه بطور معنی داری تحت تاثیر کود نیتروژن و پتاسیم قرار گرفت، به طوری که با افزایش مصرف کودهای نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد دانه افزوده شد. در بین اجزای عملکرد، تعداد غلاف در گره تحت تاثیر فاکتورهای آزمایش قرار گرفت، اما تعداد گره در ساقه، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه و عملکرد شاخه های فرعی تحت تاثیر قرار نگرفتند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ز

نویسندگان [English]

  • hamid hatami 1
  • alireza dadkhah 2
  • mohammad langari 3
  • adel shadlo 4
چکیده [English]

ز