بررسی تاثیر تهیه بستر بذر و بقایای گیاهی جو بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه ای

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زراعت .جهاد کشاورزی گرمسار

2 استاد یار گروه زراعت دانشگاه آزاد واحد ورامین

3 دانشجوی دکترا . گروه زراهت ونباتات دانشگاه تهران

چکیده

هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر تهیه بستر بذر و بقایای گیاهی جو بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه ای بود. این تحقیق در سال 1387 در مزرعه شخصی در گرمسار انجام گرفت. تیمارها در طرحی در قالب بلوک های کامل تصادفی با 7 تیمار و در 3 تکرار قرار گرفتند و این تیمارها شامل: 1- آتش زدن کاه و کلش باقیمانده، شخم، دیسک و فاروئر. 2- جمع آوری، انتقال کاه و کلش به بیرون از زمین و شخم، دیسک و فاروئر. 3- شخم، دیسک و فاروئر. 4- ساقه خرد کن، شخم، دیسک و فاروئر. 5- ساقه خرد کن، شخم، دیسک، 50 کیلو گرم در هکتار اوره و فاروئر. 6-ساقه خرد کن، شخم، دیسک، 100 کیلو گرم در هکتار اوره و فاروئر. 7- ساقه خرد کن، شخم، دیسک، 50 کیلوگرم در هکتار اوره و 10 تن در هکتار کود دامی و فاروئر بود. نتایج این آزمایش نشان داد که تیمارها بر صفات نیتروژن، پروتئین و عملکرد برگ، عملکرد ساقه، عملکرد بلال و عملکرد کل ذرت تاثیر بسیار معنی داری داشت. بالاترین مقدار پروتئین برگ (15.97 درصد)، عملکرد کل ذرت معادل 47.65 تن در هکتار از تیمار هفت (ساقه خرد کن، شخم، دیسک، 50 کیلوگرم در هکتار اوره و 10 تن در هکتار کود دامی و فاروئر) حاصل شد که با تیمار شش (ساقه خرد کن، شخم، دیسک، 100 کیلوگرم در هکتار اوره و فاروئر) با عملکرد، معادل 46.16 تن در هکتار در یک گروه قرار گرفتند به طوری که تفاوت معنی داری با هم نداشتند. بنابراین بهترین روش تهیه بستر کاشت برای کسب بالاترین عملکرد ذرت در هکتار، استفاده از ساقه خرد کن، شخم، دیسک، 50 کیلوگرم در هکتار اوره و 10 تن در هکتار کود دامی و فاروئر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

زط

نویسندگان [English]

  • ali jourablo 1
  • farshad ghoushchi 2
  • elham morteza 3
چکیده [English]

ط