اثر کاربرد زئولیت بر جوانه زنی و قدرت رویش بذور کلزا تحت تنش خشکی

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه زراعت واصلاح نباتات.دانشگاه تهران

3 استادیار گروه زراعت واصلاح نباتات

چکیده

ه منظور بررسی اثرات کاربرد زئولیت و سطوح مختلف تنش خشکی بر جوانه زنی و قدرت رویش بذور کلزا، آزمایشی در سال 1387 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه تکنولوژی بذر پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران انجام گرفت. عوامل مورد بررسی شامل کاربرد زئولیت (صفر، 10 و 20 تن در هکتار) و سطوح تنش خشکی (آبیاری پس از80، 120 و 160میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر به ترتیب آبیاری نرمال، تنش ملایم و تنش شدید) بودند. بذور آزمایشی کلزا واریته Opera در سال 1386 در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج بر اساس تیمارهای تعریف شده تولید و بعد از دو ماه نگهداری در انبار، تحت شرایط سه آزمون رایج تعیین قوه نامیه شامل آزمون جوانه زنی استاندارد، آزمون پیری تسریع شده و آزمون سرما قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر کاربرد زئولیت و تنش خشکی بر درصد جوانه زنی، وزن خشک گیاهچه، طول ریشه چه، طول ساقه چه و تعداد گیاهچه های غیر نرمال در هر سه آزمون در سطح 1 درصد معنی دار بود. مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین درصد جوانه زنی، وزن خشک گیاهچه، طول ریشه چه و طول ساقه چه در هر سه آزمون از کاربرد 20 تن در هکتار زئولیت در شرایط آبیاری نرمال و بیشترین تعداد گیاهچه های غیر نرمال در هر سه آزمون نیز از عدم کاربرد زئولیت در شرایط تنش شدید خشکی به دست آمدند. نتایج این بررسی نشان داد که کاربرد زئولیت می تواند اثرات نامطلوب تنش خشکی بر تولید گیاهچه های غیر نرمال را کاهش دهد و سبب افزایش درصد جوانه زنی و وزن خشک گیاهچه در بذور کلزا گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ت

نویسندگان [English]

  • omid arammandpisheh 1
  • hamid irannezhad 2
  • eraj alahdadi 2
  • reza amiri 3
چکیده [English]

ت