بررسی اثر تابش اشعه گاما و تنش شوری بر برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی برنج (.Oryza sativa L)

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی گیاهی.دانشگاه آزاد واحد قائیم شهر

2 عضوهیات علمی گروه زیست دانشگاه آزاد واحد قایم شهر

3 عضوهیات علمی گروه زیست دانشگاه آزاد واحد تنکابن

چکیده

رنج (Oryza sativa L.) به عنوان یکی از مهمترین غلات جهان در بیشتر کشورها مورد استفاده قرار میگیرد. از مهمترین موانع در کشت این گیاه، شوری می باشد که تنش شوری موجب پایین آمدن محصول می گردد. استفاده از رتوهای یونیزه کننده الکترو مغناطیسی از جمله اشعه گاما موجب بهبود محصول و افزایش مقاومت به استرسهای مختلف در گیاهان می گردد در این مطالعه تاثیر ۳ دز تابشی 300 و 100، 200 گری به همراه غلظت شوری (NaCl) (0، 5،15  و 25) میلی موس در گیاه برنج رقم طارم هاشمی در محیط کشت  MSمورد بررسی قرار گرفت و پس از 5 روز درصد جوانه زنی و پس از یک هفته طول ساقه چه مورد اندازه گیری قرار گرفت. پس از یک ماه از کشت درصد کالوس زایی و طول کالوس مورد سنجش قرار گرفت. به منظور سنجش میزان کلروفیل و پرولین مبادرت به کشت هیدروپونیک نموده ایم (محیط کشت هوگلند). نتایج حاصل از بررسی ها نشان می دهد که افزایش توام اشعه گاما و شوری درصد جوانه زنی، طول ساقه چه، درصد کالوس زایی، طول کالوس را کاهش داد و موجب افزایش میزان کلروفیل و پرولین می گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

س

نویسندگان [English]

  • mana gholampour 1
  • abbassali dehpour 2
  • parvaneh rahdari 3
چکیده [English]

س