مطالعه و بررسی تاثیر میدانهای الکتریکی بر افزایش پارامترهای رشد کلزا در شرایط مزرعه

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد .دانشگاه تهران

2 استادیار گروه زراعت واصلاح نباتات.دانشگاه تهران

3 استادیار گروه برق والکترونیک .دانشگاه تهران

4 دانشیار گروه زراعت واصلاح نباتات .دانشگاه تهران

5 دانشیار فنی کشاورزی .دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق تاثیر سطوح مختلف شدت میدان الکتریکی و زمان قرارگیری بذور در داخل میدان بر عملکرد، اجزا عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی بذر کلزا رقم SLM046 مطالعه شد. آزمایشات در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران واقع در پاکدشت طی سال زراعی 87-1386 انجام شدند. آزمایشات در قالب کرت های خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار و 25 تیمار طراحی شد. فاکتور اصلی شامل زمان قرارگیری در میدان (0، 15، 45، 80 و 150 ثانیه) و فاکتور فرعی شامل شدت میدان (0، 2، 4، 9 و 14 کیلو ولت بر سانتیمتر) بود. پارارمترهای اندازه گیری شده شامل تعداد خورجین در گیاه، متوسط تعداد دانه در خورجین، عملکرد بیولوژیک و درصد روغن دانه بودند. نتایج حاصل از بذور تیمار شده در میدان و بذور تیمار نشده (شاهد) مقایسه شدند. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که تیمار نمودن بذر کلزا در میدان الکتریکی تاثیر معنی دار بر صفات مورد بررسی در شرایط مزرعه ای داشت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

as

نویسندگان [English]

  • benafsheh beheshty 1
  • gholamali akbari 2
  • amirabbas shayegani 3
  • hamid irannezhad 4
  • javad khazaei 5
چکیده [English]

a