بررسی الگوی کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی بذر هیبرید هایولا 401 کلزا در منطقه دزفول

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زراعت .موسسه تحقیقات ثبت وگواهی بذرونهال

2 موسسه تحقیقات ثبت وگواهی بذر ونهال

3 موسسه تحقیقات ثبت وگواهی بدزونهال

چکیده

به منظور مطالعه و بررسی الگوی کاشت بر عملکرد کمی و کیفی بذر هیبرید کلزا هایولا 401، آزمایشی در سال زراعی 88-1387 در مزارع تولیذ بذر کلزا مربوط به کشت و صنعت شهید بهشتی دزفول در قالب طرح کاملا تصادفی در ده تکرار انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل دو الگوی کاشت دو و سه ردیف کاشت بر روی پشته های 75 سانتی متری بود. بدین منظور از مزارع تولید بذر کلزا ی هیبرید هایولا 401 مربوط به کشت و صنعت شهید بهشتی که با دو الگوی کاشت دو و سه ردیف کاشت بر روی پشته های 75 سانتی متری در 15 آبان سال 1387 در شرایط مشابه از لحاظ خاک و محیط کشت شده بودند تعداد ده نمونه یک متر مربعی از خطوط مادری برداشت شد و صفات عملکرد بذر، عملکرد بیولویکی، تعداد کپسول، تعداد دانه در کپسول و وزن هزاردانه اندازه گیری شد. به منظور بررسی الگوی کاشت بر خصوصیات کیفی بذور کلزا، بذور برداشت شده در آزمایشگاه مرکزی تجزیه بذر موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج تحت آزمون جوانه زنی استاندارد قرار گرفتند و شاخص هایی نظیر درصد جوانه زنی (قوه نامیه)، متوسط جوانه زنی روزانه، سرعت جوانه زنی روزانه، وزن تر و خشک گیاهچه و شاخص قدرت گیاهچه (وزن خشک گیاهچه × قوه نامیه) محاسبه گردیدند. نتایج حاصله نشان داد که تمامی صفات مورد بررسی تحت تاثیر الگوی کاشت قرار گرفتند، بطوریکه بیشترین درصد جوانه زنی، متوسط جوانه زنی روزانه، وزن هزار دانه در بذور حاصل از الگوی سه ردیفه بدست آمد همچنین میزان عملکرد بیولوژیک، عملکرد اقتصادی و شاخص برداشت در این الگوی کاشت بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

یط

نویسندگان [English]

  • hosine sadeghi 1
  • mehran ashrafizadeh 2
  • saman sheidaee 3
چکیده [English]

ی