ارتباط بین شاخص محتوای کلروفیل و عملکرد دانه گندم تحت شرایط تنش خشکی

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت واصلاح نباتات .دانشگاه زنجان

2 استاد یار گروه زراعت واصلاح نباتات .دانشگاه زنجان

3 استادیار گروه زراعت واصلاح نباتات دانشگاه زنجان

چکیده

ندازه گیری محتوای نسبی کلروفیل (SPAD) معیار مناسبی در برنامه های اصلاحی در جهت افزایش میزان فتوسنتز برگ به شمار می آید. 10 ژنوتیپ گندم در گلدان هایی تحت سطوح مختلف آبیاری جهت بررسی ارتباط بین شاخص محتوای کلروفیل و عملکرد در شرایط تنش خشکی رشد یافتند. به گلدان ها ماده غذایی حاوی نیتروژن کافی داده شد. الگوی کاهش محتوای نسبی کلروفیل برگ برای ارقام در شرایط تنش خشکی متفاوت بود و مطالعه ژنوتیپ ها آنها را به 3 گروه مجزا طبقه بندی کرد. پیری در 3 گروه دوم در زمان بندی مشخصی در زمان پر شدن دانه آغاز شد، سپس این فرایند بطور سریع تری ادامه یافت. عملکرد این گروه در شرایط تنش خشکی کاهش چشمگیری نداشت. همچنین محتوای نسبی کلروفیل در بسیاری از مراحل اندازه گیری در زمان پر شدن دانه همبستگی مثبت و معنی داری با عملکرد و اجزا آن در رژیم های مختلف آبیاری داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

س

نویسندگان [English]

  • marjan shamsipour 1
  • reza fotout 2
  • farhad jabari 3
چکیده [English]

س