تعیین میزان کربوهیدراتهای ذخیره ای و ساختمانی در سه رقم لوبیا (چیتی، قرمز و سفید)

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسنده

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اراک

چکیده

مطالعه حاضر به منطور تعیین انواع کربوهیدرات ها در سه رقم لوبیا شامل چیتی، سفید و قرمز انجام شد. درصد کربوهیدرات ها شامل نشاسته، پلی ساکارید های غیر نشاسته ای، الیاف خام، سلولز، همی سلولز، لیگنین، دیواره سلولی فاقد همی سلولز و دیواره سلولی با استفاده از روش های معمول تعیین شدند. لوبیاهای سفید دارای بیشترین میزان نشاسته (39.17 درصد) بوده و با دو نوع دیگر دارای اختلاف معنی دار بود (P<0.05)از نظر میزان نشاسته لوبیاهای چیتی و قرمز بعد از لوبیای سفید قرار داشته اما این دو نوع اختلاف معنی داری با هم نداشتند. سه رقم لوبیا در میزان پلی ساکارید های غیر نشاسته ای (NSP)، همی سلولز، سلولز، لیگنین، دیواره سلولی و دیواره سلولی فاقد همی سلولز نیز با یکدیگر تفاوت معنی دار داشتند. در اصلاح نژاد و تجارت لوبیا علاوه بر خصوصیات کمی مانند عملکرد و اجزای عملکرد توجه به خصوصیات کیفی نیز ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

یب

نویسنده [English]

  • mohsen borji
چکیده [English]

ب