تاثیر اندازه بذر بر صفات کمی، درصد ظهور و استقرار گیاهچه گلرنگ در شرایط مزرعه

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زراعت .موسسته تحقیقاتی ثبت گواهی بذر ونهال

2 موسسه تحقیقات بذر ونهال

چکیده

ز میان عوامل تولید، بذر بعنوان اولین نهاده مصرفی، نقش غیر قابل انکاری در انتقال صفات ژنتیکی و افزایش کیفی و کمی محصول دارد، بطوریکه جوانه زنی و سبز شدن آن از مهمترین مراحل رشدی گیاهان زراعی بوده و نقش قابل توجهی بر مراحل بعدی رشد گیاه در مزرعه نیز خواهد داشت. بمنظور بررسی تاثیر اندازه بذر بر درصد ظهور و استقرار گیاهچه ارقام مختلف گلرنگ در مزرعه، تحقیقی در سال 1387، در موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال بصورت آزمایش عاملی (فاکتوریل) بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. فاکتورهای ‌آزمایش ‌شامل چهار رقم گلرنگ (گلدشت، پدیده، محلی اصفهان و سینا) و سه اندازه بذر (ریز، درشت و شاهد) بود. نتایج حاصله نشان داد که اکثر صفات مورد بررسی تحت تاثیر رقم و اندازه بذر قرار گرفتند. رقم گلدشت با دارا بودن بیشترین مقدار درصد ظهور(%86.22)، سرعت ظهور (25.96)، وزن هزار دانه (62.77)، تعداد قوزه (56.23)، تعداد دانه در قوزه (43.44)، قطر قوزه(30.95) و عمکرد دانه (255.44 گرم در مترمربع) نسبت به سایر ارقام از وضعیت بهتری برخوردار بود. همچنین مقایسه میانگین ها نشان داد که بذور درشت به ترتیب نسبت به بذور شاهد و بذور ریز از وضعیت بهتری برخوردار بودند. بذور درشت بیشترین درصد ظهور (80.75)، وزن هزار دانه (51.96) و عملکرد دانه (230.75 گرم در مترمربع) را نسبت به سایر بذور دارا بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

س

نویسندگان [English]

  • hoseine sadeghi 1
  • babak mirshekarnezhad 2
  • saman sheidaee 2
  • fatemeh darvashi 2
چکیده [English]

س