بررسی تاثیر آزادسازی تدریجی نیتروژن از کود پلت شده دامی و اوره بر روی عملکرد کمی و کیفی گندم

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زراعت .دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه زراعت واصلاح نباتات.دانشگاه تهران

3 استادیار گروه ماشین الات کشاورزی.دانشگاه تهران

4 کارشناس ارشد خاکشناسی.دانشگاه زنجان

5 استادیارگروه زراعت واصلاح نباتات.دانشگاه تهران

چکیده

این بررسی در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خیرآباد استان زنجان در سال 1387-1386 اجرا شد. خاک محل آزمایش نمونه برداری شده از عمق 30 سانتیمتر دارای درصد اشباع 41، هدایت الکتریکی 0.72، کربن آلی 0.49، ازت کل 0.048، فسفر قابل جذب 12.4 میلی گرم بر کیلوگرم خاک، پتاسیم قابل جذب 398 میلی گرم بر کیلوگرم خاک، واکنش گل اشباع 7.8 بود. طرح آزمایشی مورد استفاده بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار با 10 تیمار بود. کود ازته در سه سطح (n1) 50، (n2) 100 و (n3) 150 کیلوگرم در هکتار ازت خالص و فشار کود پلت شده در سه سطح (p1) 167، (p2) 223 و (p3) 279 مگاپاسگال بود.p1n1  تیمار 1،p1n2  تیمار 2،p1n3  تیمار 3، p2n1 تیمار 4،p2n2 تیمار 5،p2n3  تیمار 6،p3n1  تیمار 7، p3n2 تیمار 8،p3n3  تیمار 9 را شامل می شد. تیمار 10 به عنوان تیمار شاهد بود که در آن از کود ازته خالص به مقدار 150 کیلوگرم در هکتار از منبع کود اوره در سه نوبت طی مراحل کاشت، ساقه روی و مرحله چکمه ای استفاده شد. در همه این تیمارها 30 درصد کود ازته در زمان کاشت به کرتها داده شد و در مورد کودهای پلت شده، 70 درصد بقیه به صورت کود پلت درآمد. آنالیزهای آماری برای مقدار پروتئین دانه نشان داد که تفاوت بسیار معنی داری در سطح پنج درصد بین سطوح مختلف کود پلت شده وجود داشت (P<0.05). میانگین مقدار پروتئین دانه تیمار (%13.44) نسبت به تیمار شاهد (%12.66) در سطح بالاتری قرار گرفت. این تیمار با تیمار 7 اختلاف معنی داری نداشت. کمترین مقدار پروتئین دانه (%11.92) از تیمار 6 گزارش شد که این تیمار نیز با تیمارهای 3، 4، 2، 1 و 8 اختلافی نداشت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

س

نویسندگان [English]

  • jeran evazi 1
  • hamid irannezhad 2
  • mohammad hoshein kiyanmehr 3
  • mohammad esmaeili 4
  • gholamali akbari 5
چکیده [English]

س