تاثیر کود پتاسیم بر رشد و عملکرد ارقام سویا در خراسان شمالی

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری.دانشگاه آزاد واحد اهواز

2 عضو هیات علمی گروه زراعت .دانشگاه آزاد واحد اهواز

3 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی

4 عضو هیات علمی زراعت .دانشگاه گرگان

چکیده

به منظور بررسی اثر کود پتاسیم بر عملکرد و رشد ارقام سویا آزمایشی در دو محیط (سال 1385 در دانشکده کشاورزی شیروان و سال 1386 در مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان شمالی) بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. فاکتورهای آزمایش شامل رقم در سه سطح (هابیت، سپیده و ویلیامز از گروه رسیدگی 3) و کود پتاسیم در سه سطح (صفر، 80 و 160 کیلوگرم اکسید پتاسیم در هکتار) بود. نتایج تجزیه مرکب داده ها نشان داد که عملکرد دانه بطور معنی داری تحت تاثیر رقم و کود پتاسیم قرار گرفت، به طوری که رقم ویلیامز بیشترین عملکرد را نسبت به دو رقم دیگر نشان داد. همچنین با افزایش مصرف کود پتاسیم بر عملکرد دانه افزوده شد. در بین اجزای عملکرد، تعداد غلاف در گره تحت تاثیر هر دو فاکتور آزمایش قرار گرفت اما تعداد گره در ساقه، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه و عملکرد شاخه های فرعی فقط تحت تاثیر فاکتور رقم قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل رشد نشان داد که مصرف کود پتاسیم باعث بهبود روند تغییرات کلیه پارامترهای رشد گیاه اعم از وزن خشک(DM) ، سرعت رشد نسبی(RGR) ، سرعت رشد محصول (CGR)، شاخص سطح برگ (LAI) و سرعت جذب خالص (NAR) در همه ارقام سویا شد. همچنین ارقام ویلیامز و سپیده به لحاظ روند تغییرات شاخص های فوق نسبت به رقم هابیت برتری نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ی

نویسندگان [English]

  • hamid hatami 1
  • amir aeineband 2
  • mehdi azizi 3
  • afshin soltani 4
چکیده [English]

ی