تاثیر کود دامی و قارچ میکوریزا بر عملکرد میوه و دانه کدوی تخم کاغذی در شرایط تنش کم آبی

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی واحد تاکستان

2 دانشجوی کاشناسی ارشد زراعت و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه ازاد اسلامی واحد تاکستان

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه ازاد واحد تاکستان

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر کود دامی و قارچ میکوریزا بر گیاه کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo con Var.styriaca) در شرایط تنش کم آبی به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی در4 تکرار انجام شد. عامل آبیاری در سه سطح (شامل 60، 120 و 180 میلی متر تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر کلاس A) که در مرحله قبل از گلدهی اعمال شد، به عنوان عامل اصلی و عامل کود دامی در 3 سطح (شامل 0، 15 و 30 تن در هکتار) بهمراه قارچ میکوریزا در 2 سطح (کاربرد و عدم کاربرد) بصورت فاکتوریل در کرتهای فرعی قرارگرفتند. تیمار آبیاری پس از 60 میلیمتر تبخیر باعث افزایش عملکرد میوه، قطر میوه و قطر میانبر میوه شد. درحالیکه آبیاری پس از 120 میلی متر تبخیر بیشترین میزان تعداد دانه و عملکرد دانه را به ترتیب با میانگین 314 دانه در مترمربع و 524.3 کیلوگرم در هکتار داشت. کود دامی باعث افزایش معنی دار (P<0.01) عملکرد میوه، قطر میوه و قطر میانبر میوه گردید. اثر متقابل آبیاری و کود دامی بر صفت قطر میوه معنی دار بود و بالاترین مقدار متعلق به تیمار آبیاری پس از 60 میلیمتر بهمراه مصرف 30 تن در هکتار کود دامی بود. اثر قارچ میکوریزا روی تعداد دانه و عملکرد دانه معنی دار بود (P<0.05). بطوریکه کاربرد قارچ میکوریزا باعث افزایش تعداد دانه با میانگین 240.55 دانه در واحد سطح و افزایش عملکرد دانه با میانگین 380.55 کیلوگرم در هکتار شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

s

نویسندگان [English]

  • jahanfar daneshiyan 1
  • mohsen yusefi 2
  • mehrzad alimohammadi 3
چکیده [English]

s