تاثیر تنش کم آبی بر تعدادی از صفات در گیاه دارویی کاسنی (.Cichorium intybus L) تحت تراکم های مختلف گیاهی

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسنده

دانشگاه پیام نور مرکز خدابنده

چکیده

به منظور بررسی تاثیر تراکم های مختلف گیاهی و تنش کم آبی بر عملکرد کامفرول در گیاه دارویی کاسنی، این تحقیق در سال 1385 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان انجام گرفت. آزمایش مزرعه ای به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار اجرا گردید. تیمارهای مورد بررسی شامل دورآبیاری 50، 100 و 150 میلیمتر تبخیر از سطح تشتک تبخیر و تراکم گیاهی به ترتیب با 6، 9، 12 و 15 گیاه در متر مربع بودند. نتایج آزمایش نشان داد که اثر تنش کم آبی بر عملکرد کامفرول، عملکرد برگ، عملکرد ساقه، عملکرد بیولوژیک، تعداد شاخه فرعی، تعداد برگ و تعداد آکن در سطح 1 درصد، بر طول ریشه در سطح 5 درصد و بر قطر ریشه و ارتفاع گیاه معنی دار نبود. مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین میزان صفات فوق از دور آبیاری 50 میلیمتر تبخیر به دست آمدند. همچنین اثر تراکم گیاهی بر عملکرد کامفرول، درصد کامفرول، عملکرد برگ، عملکرد ساقه، تعداد شاخه فرعی، تعداد برگ و تعداد آکن و طول ریشه در سطح 1 درصد و بر عملکرد بیولوژیک، ارتفاع گیاه و قطر ریشه معنی دار نبود. مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین عملکرد کامفرول، عملکرد برگ، عملکرد ساقه، عملکرد بیولوژیک، قطر ریشه و ارتفاع گیاه از تراکم 15 گیاه در مترمربع و بیشترین طول ریشه، تعداد برگ و تعداد آکن از تراکم 6 بوته در مترمربع به دست آمدند. نتایج این آزمایش نشان داد بیشترین عملکرد کامفرول از تراکم گیاهی 15 بوته در متر مربع و دور آبیاری 50 میلیمتر تبخیر به دست آمد و همچنین تنش کم آبی عملکرد این ماده را به شدت کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

س

نویسنده [English]

  • mehdi taheri
چکیده [English]

س