تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و روش های مصرف آن بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی درمنه (Artemisia sieberi)

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسندگان

1 باشگاه پزوهشگران جوان شهر قدس.

2 عضو هیات علمی گروه زراعت .دانشگاه ازاد واحد ورامین

3 هیات علمی گروه زراعت .دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیریز

چکیده

به منظور بررسی تاثیر مقادیر و روش های مختلف مصرف نیتروژن بر تعدادی از صفات در گیاه دارویی درمنه، این تحقیق در سال 1389 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس انجام گرفت. طرح آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا گردید. تیمارهای مورد بررسی شامل کاربرد کود نیتروژن به صورت جامد در خاک در چهار سطح شامل مقادیر 0، 100، 200 و 300 کیلوگرم اوره در هکتار و همچنین به صورت محلول پاشی در چهار سطح شامل مقادیر 0، 6، 12 و  18 درصد محلول اوره بودند. محلول پاشی اوره در مرحله 10 برگی بوته و ابتدای مرحله گلدهی انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد که کاربرد نیتروژن به صورت جامد در خاک و محلول پاشی بر درصد اسانس، عملکرد سرشاخه گلدار، ارتفاع و تعداد شاخه فرعی معنی دار بود. مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین میانگین عملکرد سرشاخه گلدار، ارتفاع و تعداد شاخه فرعی از کاربرد توام 200 کیلوگرم در هکتار اوره به صورت جامد و محلول پاشی 12 درصد به دست آمد. همچنین بیشترین میزان درصد اسانس از کاربرد توام 100 کیلوگرم در هکتار اوره به صورت جامد و محلول پاشی 6 درصد به دست آمد. نتایج این آزمایش نشان داد که محلول پاشی نیتروژن میزان کاربرد نیتروژن را در زراعت گیاه دارویی درمنه کاهش داد ولی صفات کمی و کیفی را افزایش داد که این نتایج می تواند گامی مهم در جهت دستیابی به اهداف کشاورزی پایدار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ی

نویسندگان [English]

  • hosein aliabadi 1
  • mohammad nasri 2
  • ی ی 3
چکیده [English]

ی