اثر متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد و شاخص های رشدی در نخود (رقم آزاد)

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسندگان

1 باشگاه پزوهشگران جوان .واحد کرج

2 هیات علمی گروه زراعت .دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 باشگاه پزوهشگران جوان واحد کرج

4 دانش آموخته زراعت دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساوه

چکیده

به منظور بررسی اثر محلول پاشی متانول بر عملکرد، اجزای عملکرد و همچنین شاخص های رشدی در رقم آزاد نخود آزمایشی به صورت بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 88-87 در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل محلول های صفر (تیمار شاهد بدون مصرف متانول)، 5، 10، 15، 20 و 25 درصد حجمی متانول که به هر کدام از محلول ها 2 گرم در لیتر گلیسین اضافه شد. نتایج آزمایش نشان داد بین سطوح مختلف متانول اختلاف معنی داری در صفاتی نظیر ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک، وزن صد دانه و عملکرد دانه وجود دارد، بطوری که سطح 10% حجمی متانول بیشترین ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و مقدار وزن صد دانه را داشتند. همچنین اثر متانول بر شاخص های رشدی (ماده خشک کل، سرعت رشد محصول و شاخص سطح برگ) قابل ملاحظه بود، بطوری که در تیمار 10% روند شاخص های رشدی بهتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ش

نویسندگان [English]

  • eman nadali 1
  • farhad paknezhad 2
  • mohsen soghani 3
  • س س 4
چکیده [English]

ش