بررسی صفات کارایی نیتروژن در مدیریت مصرف کود نیتروژن بوسیله دیاگرام رنگ برگ

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت.دانشگاه ازاد اسلامی واحدتاکستان

3 دانشگاه ازاد اسلامی واحد تاکستان

4 هیات علمی تحقیقات برنج کشور

چکیده

یکی از راههای افزایش راندمان مصرف نیتروژن تعیین زمان مناسب مصرف کود نیتروژن در برنج می باشد، این مهم با ابزاری مثل کلروفیل مترو دیاگرام رنگ برگ انجام می گیرد. این طرح با آزمایش اسپیلت پلات در قالب طرح پایه بلوکهای کاملا تصادفی با سه تکرار در موسسه تحقیقات برنج کشور در رشت اجرا گردید. کرت اصلی، ارقام برنج در سه سطح شامل: هیبرید (دیلم 1)، خزر و هاشمی و کرت فرعی مقادیر مصرف کود نیتروژنه در پنج سطح شامل: عرف (سطح کودی متداول مصرف کود توسط کشاورزان)، 20، 30، 40 و 50 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص پس از هر بار قرائت و پایین بودن عدد دیاگرام رنگ برگ از حد بحرانی انجام شد. نتایج بررسی صفات فیزیولوژیک نیز نشان می دهد که رقم خزر دارای راندمان زراعی 35.88 کیلوگرم در کیلوگرم و راندمان بازیافت 12.41 درصد نسبت به سایر تیمارها برتری داشته است. در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده از صفات زراعی و فیزیولوژیکی می توان برای ارقام هیبرید وخزر پس از هر قرائت و پایین بودن اعداد بدست آمده از حد بحرانی مقدار 30 کیلوگرم در هکتار و برای رقم هاشمی 20 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن مصرف نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ی

نویسندگان [English]

  • ÷ت ی 1
  • دت م 2
  • ن ت 3
  • ن ت 4
چکیده [English]

ی