عملکرد و اجزای عملکرد سه گیاه علوفه ای تحت شرایط تنش خشکی در خوی

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

چکیده

گیاهان علوفه ای از مهم ترین گیاهان زراعی زیر کشت در جهان به شمار می آیند زیرا این گیاهان علوفه میلیون ها دام را در جهان تامین می نمایند که این دام ها نیز به نوبه خود غذای میلیون ها انسان هستند. به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد سه گیاه علوفه ای تحت شرایط عادی و تنش، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار انجام گرفت. آبیاری به عنوان فاکتور اصلی در سه سطح، آبیاری پس از 80، 120 و 160 (±5) میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A و نوع گیاه به عنوان فاکتور فرعی در سه سطح ارزن رقم نوتریفید، سورگوم رقم پگاه و ذرت رقم سینگل کراس 704 تحت آزمایش قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد که بین سطوح آبیاری از نظر قطر ساقه، وزن خشک برگ، عملکرد علوفه تر و خشک، درصد خاکستر و درصد پروتئین تفاوت معنی داری وجود داشت. عملکرد علوفه تر در سطوح آبیاری پس از 80 و 160 میلی متر تبخیر به ترتیب دارای میانگین97.7 و 80.2 تن در هکتار بود. همچنین بین گیاهان مختلف نیز از نظر صفات قطر ساقه، وزن خشک ساقه و اندام زایشی، نسبت علوفه خشک به تر، عملکرد علوفه تر و خشک، درصد خاکستر و درصد پروتئین تفاوت معنی داری مشاهده گردید. با توجه به نتایج حاصله، عملکرد علوفه تر ذرت و ارزن به ترتیب با میانگین 103.9 و 62.2 تن در هکتار بیشترین و کمترین مقدار را دارا بودند. بین اثرات متقابل سطوح آبیاری و رقم اختلاف معنی داری از نظر درصد پروتئین مشاهده گردید. بر اساس نتایج به دست آمده سورگوم در سطح آبیاری پس از 80 میلی متر و ذرت در تمام سطوح آبیاری بیشترین و کمترین مقدار درصد خاکستر را دارا بودند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ب

چکیده [English]

ب