تاثیر مقادیر و تقسیط نیتروژن بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی خردل در کشت تابستانه

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسندگان

1 داتشیار موسسه تحقیقات بذر ونهال کرج

2 عضو عیات علمی تحقیقات کشاورزی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه تاکستان

چکیده

به منظور مطالعه اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و تقسیط آن بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی خردل در کشت تابستانه، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1387 در مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین انجام شد. در این تحقیق، سه سطح کود نیتروژن (75، 150 و 225 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) و چهار روش تقسیط (روش اول: 1.3 پایه، 1.3 ساقه دهی، 1.3 غنچه دهی. روش دوم: 1.3 چهار تا شش برگی، 1.3 ساقه دهی، 1.3 غنچه دهی. روش سوم: 1.2 چهار تا شش برگی، 1.2 غنچه دهی. روش چهارم:1.2چهار تا شش برگی، 1.2 ساقه دهی) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که اثر تقسیط نیتروژن بر عملکرد دانه، میزان روغن دانه در سطح 1% معنی دار شد و اثر مقدار نیتروژن بر تعداد خورجین در گیاه و میزان و عملکرد روغن دانه در سطح 1% معنی دار شد. اثر متقابل میزان و تقسیط نیتروژن بر میزان روغن دانه، در سطح 1% معنی دار شد اما بر عملکرد دانه معنی دار نشد. مصرف 75 کیلوگرم نیتروژن در هکتار با روش تقسیط 1.3 چهار تا شش برگی، 1.3ساقه دهی، 1.3 غنچه دهی بیشترین عملکرد دانه و با روش تقسیط 1.2 چهار تا شش برگی، 1.2 غنچه دهی بیشترین میزان روغن دانه را تولید نمود. مصرف 225 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بیشترین تعداد خورجین در گیاه و مصرف 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بیشترین تعداد دانه در خورجین را نشان دادند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

س

نویسندگان [English]

  • ا ت 1
  • ت ت 2
  • ا ن 3
چکیده [English]

س