بررسی اثر محلول پاشی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر روی برخی خصوصیات زراعی در گندم تحت شرایط تنش خشکی

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زراعت .دانشگاه آزاد ورامین

2 هیات علمی دانشگاه آزاد شهر قدس

3 هیات علمی دانشگاه ورامین

4 ش

چکیده

به منظور بررسی اثر محلول پاشی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر روی برخی خصوصیات زراعی در گندم تحت شرایط تنش خشکی آزمایشی به صورت اسپلیت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار در سال زراعی 1388 در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار- شهر قدس به اجرا در آمد. نتایج این بررسی نشان داد که محلول پاشی نانو ذرات در سطح 1% اختلاف معنی داری در ارتفاع، وزن سنبله، عملکرد دانه و شاخص برداشت در شرایط نرمال و تنش خشکی وجود دارد. نتایج نشان داد که این صفات تحت تاثیر تنش خشکی و زمان اعمال تنش خشکی قرار گرفته و میزان این صفات کاهش پیدا کرد. همچنین نتایج نشان داد که عملکرد دانه در شرایط تنش خشکی با محلول پاشی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم 0.02 درصد، 23% نسبت به عدم محلول پاشی در شرایط تنش خشکی افزایش نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

س

نویسندگان [English]

  • ی ی 1
  • ص ص 2
  • م ن 3
  • شض ض 4
چکیده [English]

س