تعیین درجه روزهای رشد و رابطه آن با عملکرد و اجزای عملکرد در مراحل مختلف فنولوژیکی ژنوتیپ های لوبیا سفید

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسندگان

1 عضو باشگاه پزوهشگران جوان .دانشگاه ازاد واحد کرج

2 استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات بذر ونهال

3 دانشیار پژوهشی منابع طبیعی همدان

4 عضو باشگاه پژوهشگران جوان .دانشگاه ازاد کرج

5 کارشناس ارشد زراعت دانشگاه همدان

چکیده

به منظور تعیین درجه روزهای رشد در مراحل فنولوژیکی لوبیا سفید (Phaseolus vulgaris L.) و رابطه آن با عملکرد و اجزای عملکرد دانه، پژوهشی در سال 1387 در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج بر روی ده لاین منتخب و پر عملکرد لوبیا سفید انجام گرفت. مراحل رویشی و زایشی گیاه به همراه صفات عملکرد بیولوژیک، تعداد دانه در بوته و اجزای عملکرد دانه اندازه گیری و ثبت گردید. نتایج نشان داد که در بین صفات فنولوژیک، بیشترین همبستگی مثبت و معنی دار با عملکرد دانه مربوط به صفت درجه روز تجمعی تا مرحله R5 بود. در بین ژنوتیپ ها هیچ گونه اختلافی در مرحله V4 مشاهده نشد و تفاوت ژنوتیپ ها از مرحله R5 آغاز شد. به طور نسبی ژنوتیپ هایی که بیشترین درجه روز تجمعی را برای ورود به مرحله زایشی و رسیدگی داشتند پتانسیل بیشتری برای تولید عملکردهای بالاتر از خود نشان دادند که در این میان ژنوتیپ (1.4) و (4.1) در کلیه مراحل فنولوژیک بیشترین درجه روز تجمعی را دریافت نمودند و ژنوتیپ (4.1) به دلیل وضعیت بهتر از نظر اجزای عملکرد و عملکرد بیولوژیک در نهایت عملکرد دانه بیشتری تولید نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ی

نویسندگان [English]

  • س ی 1
  • س س 2
  • ن س 3
  • ن ن 4
  • ن تئ 5
چکیده [English]

ی