تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم گیاهی بر عملکرد روغن و اجزای آن در گیاه دارویی کرچک (.Ricinus communis L)

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد شهر قدس

2 کارشناس ارشد زراعت .دانشگاه ازاد تاکستان

3 دانشگاه آزاد واحد تاکستان

4 دانشیار موسسه تحقیقات یذر ونهال

چکیده

به منظور بررسی تاثیر سطوح نیتروژن و تراکم گیاه بر روی صفات کمی و کیفی گیاه کرچک، این آزمایش در سال 1385 در مزرعه جهاد کشاورزی استان قزوین انجام گرفت. آزمایش مزرعه ای به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. تیمارهای مورد بررسی شامل سطوح نیتروژن صفر، 40، 80، 120 کیلوگرم در هکتار و تراکم های 2.5، 4 و 5.5 بوته در متر مربع بودند. نتایج نشان داد که اثر نیتروژن بر عمکلرد دانه، عملکرد روغن و تعداد شاخه فرعی در سطح 1 درصد، بر وزن هزار دانه در سطح 5 درصد و بر درصد روغن معنی دار نبود. مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین عملکرد روغن و عملکرد دانه از کاربرد 80 کیلوگرم نیتروژن در هکتار، بیشترین وزن هزاردانه از کاربرد 120 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و بیشترین شاخه فرعی از کاربرد 40 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمدند. همچنین اثر تراکم گیاهی بر عمکلرد دانه، عملکرد روغن و تعداد شاخه فرعی در سطح 1 درصد، بر وزن هزار دانه در سطح 5 درصد و بر درصد روغن معنی دار نبود. مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین عملکرد روغن و عملکرد دانه از تراکم 5.5 بوته در مترمربع، بیشترین وزن هزاردانه از تراکم 4 بوته در مترمربع و بیشترین شاخه فرعی از تراکم 2.5 بوته در مترمربع به دست آمدند. اثر متقابل نیتروژن و تراکم گیاهی بر عملکرد روغن و تعداد شاخه فرعی در سطح 1 درصد، بر عملکرد دانه در سطح 5 درصد و بر سایر صفات معنی دار نبود. نتایج این آزمایش نشان داد که نیتروژن و تراکم گیاهی بر عملکرد روغن و اجزای آن تاثیر بسزایی داشت که نکته مهمی برای دستیابی به حداکثر بازده روغن در این گیاه دارویی می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ی

نویسندگان [English]

  • ن ت 1
  • س س 2
  • س س 3
  • ن ت 4
چکیده [English]

ی