اثر سطوح مختلف تراکم بوته و نیتروژن بر عملکرد اسانس گیاه دارویی همیشه بهار (.Calendula officinalis L)

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد تاکستان

2 دانشگاه آزاد تاکستان

3 دانشگاه ازاد تاکستان

4 دانشگاه ازاد واحد تاکستان

چکیده

به منظور ارزیابی اثر سطوح مختلف تراکم وکاربرد نیتروژن بر وزن خشک گل در واحد سطح و درصد اسانس در گیاه همیشه بهار طرحی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی درسه تکرار در مرکز آموزش کشاورزی اسماعیل آباد قزوین در بهار و تابستان 1384 انجام گرفت. تیمارها شامل سطوح مختلف تراکم گیاه در سه سطح شامل 20، 30 و 40 بوته در متر مربع و نیتروژن در چهار سطح شامل 30، 60، 90 و 120 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص در نظر گرفته شد. نتایج بدست آمده نشان دادند که سطوح مختلف تراکم تاثیر معنی داری بر تعداد ساقه در بوته، وزن خشک گلبرگ در واحد سطح و عملکرد اسانس داشت. مقایسه میانگین ها نشان دادکه تراکم 300000 و 200000 بوته سبب افزایش عملکرد اسانس به ترتیب به میزان 1.10 و 1.04 کیلوگرم در هکتار شد. وزن تر گل در واحد سطح و وزن خشک گلبرگ در واحد سطح نیز با افزایش تراکم کاهش یافتند. نیتروژن بر تعداد ساقه در بوته، وزن خشک گلبرگ در واحد سطح، وزن خشک گل در واحد سطح، تعداد گل در واحد سطح، درصد اسانس و عملکرد اسانس معنی دار بود. افزایش مصرف نیتروژن موجب افزایش تعداد ساقه در بوته، وزن خشک گلبرگ در واحد سطح، وزن خشک گل در واحد سطح، تعداد گل در واحد سطح و عملکرد اسانس گردید. سطوح مختلف نیتروژن بر درصد اسانس تاثیری را در پی نداشت. اثر متقابل تراکم و نیتروژن بر هیچ کدام از صفات مذکور تاثیر معنی داری نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

س

نویسندگان [English]

  • ات ات 1
  • ز ز 2
  • ا ت 3
  • ت ا 4
چکیده [English]

س